Hyresvillkor - Kran

ALMÄNNA VILLKOR
FÖR UTHYRNING AV KRANAR OCH UTRUSTNING SAMT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

1 TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av kranar och annan utrustning utan förare samt för tjänster, som Uthyraren tillhandahåller Kunden.
1.2 Ändring av dessa allmänna villkor förutsätter att Uthyraren och Kunden skriftligen kommer överens om andra villkor.

2 HYRESOBJEKTET
2.1
Kunden förhyr av Uthyraren den/de kranar och annan utrustning som specificerats i Hyresavtalet. Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.
2.2 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyresobjektet får inte nyttjas på sådant sätt att Uthyrarens ägande riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Kunden förbinder sig också att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med Hyresavtalet och dessa allmänna villkor.
2.3 Uthyraren tillhandahåller Kunden instruktioner för handhavande, tillsyn, service, vård och underhåll etc av Hyresobjektet. Instruktionerna tillhandahålles i pappersform och/eller digitalt.

3 LEVERANS OCH AVHÄMTNING SAMT MONTAGE OCH DEMONTAGE
3.1 Hyresobjektet levereras, om annat inte avtalats, av Uthyraren till av Kunden anvisad arbetsplats. Vid hyrestidens utgång avhämtar, om inte annat avtalats, Uthyraren Hyresobjektet från Kundens arbetsplats. Kunden svarar för kostnaderna för transport av Hyresobjektet till och från Kundens arbetsplats enligt villkoren i Hyresavtalet.
3.2 Uthyraren svarar, om annat inte avtalats, för montage och demontage av Hyresobjektet på av Kunden anvisad plats. Kunden svarar för kostnaderna för montage respektive demontage enligt villkoren i Hyresavtalet.
3.3 Kunden ansvarar för att alla uppgifter som Kunden lämnar Uthyraren beträffande för vilket arbete Hyresobjektet skall användas, den plats som Hyresobjektet skall transporteras till och den plats på vilken Hyresobjektet skall placeras är fullständiga och korrekta. Kunden ansvarar också för att all annan information som utgör underlag för bedömningen av det aktuella arbetets art och omfattning är fullständig och korrekt.
3.4 Uthyraren ansvarar inte för förseningar som kan uppstå vid transport, montage eller demontage av Hyresobjektet på grund av väderleksförhållanden eller andra förhållanden, som hindrar eller på annat sätt innebär störning av Uthyrarens arbete med transport, montage och/eller demontage. Arbetet med transport, montage och demontage förutsätts ske på ordinarie arbetstid vardagar och löpande utan avbrott.
3.5 Kunden ansvarar för att den plats där Hyresobjektet skall placeras är väl förberedd och anpassad för att Hyresobjektet skall kunna placeras på platsen. Kunden ansvarar också för att det finns erforderliga transportvägar till den plats där Hyresobjektet skall placeras. Kunden ansvarar vidare för att el finns tillgängligt i nära anslutning till den plats där Hyresobjektet skall placeras och monteras. Eventuella skador på den plats där Hyresobjektet placeras, på transportvägar etc svarar Kunden för, förutsatt att Uthyraren inte varit grovt vårdslös. Kunden svarar också för återställande av den plats där Hyresobjektet varit placerat.
3.6 Kunden ansvarar för att inhämta alla erforderliga tillstånd för placering, montage, användning och demontage av Hyresobjektet och ansvarar också för samtliga tillkommande kostnader för att uppfylla myndighetskrav med anledning av sådana erforderliga tillstånd.
3.7 Uthyraren ansvarar för de obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet som krävs enligt lag eller liknande. Vidare ombesörjer Uthyraren efter montage av Hyresobjektet en särskild besiktning av Hyresobjektet. Kunden skall beredas tillfälle att närvara vid sådan särskild besiktning efter montage. Efter godkänd besiktning efter montaget övergår ansvaret för Hyresobjektet till Kunden, om annat inte anges i dessa allmänna villkor.

4 HYRESOBJEKTETS ANVÄNDNING
4.1 Det åligger Kunden att väl vårda och underhålla Hyresobjektet. Kunden är skyldig att för tillsyn, funktionskontroll, service, vård och underhåll etc anlita behörig, utbildad och lämplig personal. I de fall Uthyraren åtagit sig att svara för service av Hyresobjektet anges detta i Hyresavtalet. Även för det fall Uthyraren åtagit sig att svara för service av Hyresobjektet har Kunden ansvar för tillsyn, funktionskontroll, vård etc av Hyresobjektet.
4.2 Kunden svarar för alla kostnader för drivmedel, förbrukningsmaterial etc samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inträffar under hyrestiden och som inte är att hänföra till normalt slitage. Drivmedel, förbrukningsmaterial etc skall vara av god kvalité.
4.3 Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte utföras av Kunden utan Uthyrarens skriftliga medgivande. Förkommer Hyresobjektet eller uppstår skada på Hyresobjektet, som medför behov av reparation eller annan åtgärd skall Kunden omedelbart skriftligen meddela Uthyraren detta.
4.4 Kunden har att följa vid var tid gällande lagar och myndighetskrav, tillverkarens anvisningar samt av Uthyraren utfärdade föreskrifter rörande tillsyn, service, vård och underhåll etc av Hyresobjektet. Detta innebär bl a att Hyresobjektet endast får användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett samt av behörig, utbildad och lämplig personal.
4.5 Vid hyrestidens utgång skall Hyresobjektet vara väl rengjort och i övrigt i skick som, med beaktande av normalt slitage, förelåg vid Uthyrarens leverans av Hyresobjektet.
4.6 Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande flyttas inom arbetsplatsen eller till annan arbetsplats. Hyresobjektet får inte heller utan Uthyrarens skriftliga medgivande hyras ut till annan eller användas på sätt som strider mot Hyresavtalet eller dessa allmänna villkor.
4.7 Kunden skall tillse att Uthyraren under hyrestiden – under dagtid på vardagar – har tillträde till den plats där Hyresobjektet är placerat för inspektion, besiktningar etc av Hyresobjektet.

5 HYRESTID
5.1
Hyrestiden för Hyresobjektet löper fr o m den dag Hyresobjektet är tillgängligt för leverans till Kunden. De dagar Hyresobjektet transporteras, monteras och demonteras av Uthyraren omfattas och ingår i hyrestiden.
5.2 Hyrestiden löper till den dag som avtalats mellan parterna enligt Hyresavtalet. Kunden har dock ansvar för Hyresobjektet till dess att Hyresobjektet avhämtats av Uthyraren. Detta ansvar innebär att Kunden skall svara för bevakning och tillsyn av Hyresobjektet. Uthyraren avhämtar Hyresobjektet efter hyrestidens utgång och enligt vad som överenskommes med Kunden.
5.3 Önskar Kunden förlänga hyrestiden skall Kunden meddela Uthyraren detta snarast och senast 30 dagar före den avtalade hyrestidens utgång. Uthyraren skall inom 10 dagar från mottagandet av sådant meddelande underrätta Kunden om förlängning medges samt villkoren för förlängningen.
5.4 Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång.

6 HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING
6.1 Hyran, som anges i Hyresavtalet, omfattar kostnad för nyttjande av Hyresobjektet. Hyra utgår även för de dagar Hyresobjektet transporteras, monteras och demonteras av Uthyraren.
6.2 I Hyresavtalet angiven hyra förutsätter att Hyresobjektet endast nyttjas av Kunden i ett arbetsskift per ordinarie arbetsdag. För del av arbetsdag utgår hyra som för hel arbetsdag. Arbete på lördag, söndag eller helgdag räknas som ytterligare dag för vilken hyra debiteras på motsvarande sätt som ordinarie arbetsdag. Utnyttjas
Hyresobjektet mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras skifttillägg. Kunden har att skriftligen meddela Uthyraren om Hyresobjektet skall användas på övertid eller i skift.
6.3 Vid driftsavbrott på Hyresobjektet, som inte är orsakade av Kunden och som har en varaktighet på mer än 24 timmar, utgår inte någon hyra för överskjutande tid fram till dess att Hyresobjektet är reparerat. Vid driftsavbrott orsakad av väderleksförhållande utgår inte någon hyresreduktion.
6.4 På sätt ovan angivits i punkt 4.2 svarar Kunden för alla kostnader för drivmedel, förbrukningsmaterial etc.
6.5 Vid reparation av Hyresobjektet, som Kunden är ansvarig för, debiterar Uthyraren Kunden kostnader för reparationen samt kostnader för resor, restid och liknande. 
6.6 Utöver i Hyresavtalet angiven hyra tillkommer kostnad för transport, montage och demontage på sätt ovan angivits i punkt 3.1 och 3.2 samt kostnad för service i den mån Uthyraren åtagit sig att utföra service av Hyresobjektet.
6.7 På sätt ovan anges i punkt 4.5 skall Hyresobjektet vid hyrestidens utgång vara väl rengjort etc. Är så inte fallet äger Uthyraren rätt att återställa Hyresobjektet på Kundens bekostnad. I alla kranhytter råder rökförbud. Saneringskostnader av hytt och övriga saneringskostnader debiteras Kunden separat.
6.8 Uthyraren är vidare berättigad till ersättning för kostnader som uppkommer på grund av hinder, väntetid eller andra störningar, som inte är att hänföra till Uthyraren.
6.9 Avtalade hyror samt övriga ersättningar är exklusive mervärdesskatt.

7 BETALNING AV HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING
7.1 Hyra och annan ersättning erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än en månad vid varje månadsskifte.
7.2 Betalningsvillkor är 30 dagar netto, om inte annat avtalats.
7.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som med 8 procentenheter överstiger gällande referensränta.

8 KUNDEN SVARAR SJÄLV FÖR TRANSPORT, MONTAGE OCH DEMONTAGE
8.1 För det fall det mellan Kunden och Uthyraren avtalats att Kunden själv skall svara för transport, montage och demontage av Hyresobjektet åligger det Kunden att avhämta Hyresobjektet från Uthyrarens hyrcenter och att återlämna Hyresobjektet till Uthyrarens hyrcenter. I sådant fall övergår ansvaret för Hyresobjektet till Kunden vid avhämtandet och upphör vid återlämnandet.
8.2 I fall som anges i punkt 8.1 ovan svarar Kunden för samtliga besiktningar, utöver de obligatoriska besiktningar som krävs enligt lag eller liknande, vilka Uthyraren svarar för.
8.3 I fall som anges i punkt 8.1 ovan börjar hyrestiden löpa den dag Hyresobjektet enligt vad som avtalats mellan parterna hålles tillgängligt för avhämtning av Kunden hos Uthyraren och löper under den tid som avtalats och till dess Hyresobjektet återlämnats till Uthyrarens hyrcenter.

9 ANSVAR
9.1 Uthyraren ansvarar för skador till följd av normalt slitage av Hyresobjektet.
9.2 Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte är att hänföra till normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Kunden, på sätt ovan angivits i punkt 4.3, omedelbart skriftligen meddela detta till Uthyraren.
9.3 Kunden har, på sätt ovan angivits i punkt 4.2, att svara för kostnaderna för reparation av skador på Hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Vid förlust av Hyresobjektet eller om Hyresobjektet skadas i sådan omfattning att det inte kan reparares har Kunden att utge ersättning till Uthyraren med belopp motsvarande Hyresobjektets återanskaffningsvärde.
9.4 Kunden ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Kunden förbinder sig att hålla Uthyraren skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som p g a sådan skada kan riktas mot Uthyraren i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.
9.5 Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekta skador, ren förmögenhetsskada, utebliven vinst eller skada till följd av försening, stillestånd, drifts-avbrott eller liknande och inte heller för skador som Uthyraren inte rimligen kunnat förutse.
9.6 Uthyraren ansvarar endast för direkta skador förutsatt att det visas att Uthyraren varit direkt vållande till skadan.
9.7 Uthyrarens ansvar för skador är vidare begränsat till högst SEK en miljon (1 000 000) per skada. Uthyrarens ansvar för egendom som lyfts eller transporteras är begränsat till SEK femhundratusen (500 000) för varje skadegörande handling. Flera skador hänförliga till samma skadeorsak räknas som en skada.

10 FÖRSÄKRINGAR
10.1 Kunden skall genom allriskförsäkring hålla Hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet från den dag Hyresobjektet levereras till Kunden alternativt från den dag Kunden avhämtar Hyresobjektet från Uthyrarens hyrcenter till och med den dag Hyresobjektet avhämtas av Uthyraren hos Kunden alternativt till och med den dag Kunden återlämnar Hyresobjektet till Uthyrarens hyrcenter.
10.2 Kunden och Uthyraren skall ha betryggande ansvarsförsäkringar.
10.3 Kunden är skyldig att på begäran uppge och styrka sitt försäkringsskydd.
10.4 Uthyraren svarar för försäkring gällande transport, montage och demontage av Hyresobjektet i de fall Uthyraren har åtagit sig att utföra transport, montage och demontage.
10.5 Uthyraren svarar för att Hyresobjektet hålls trafikförsäkrat om detta krävs.

11 FÖRTIDA UPPSÄGNING
11.1
Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.
11.2 Om Kunden inställer betalningarna, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar eller liknande är Uthyraren berättigad att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.
11.3 Uppsäger Uthyraren Hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt vad som ovan anges i punkt 11.1 och 11.2 upphör omedelbart hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Kunden att omedelbart låta Uthyraren återtaga och avhämta Hyresobjektet på Kundens bekostnad.

12 FORCE MAJEURE
12.1 För det fall Uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden på grund av omständighet som Uthyraren inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Uthyrarens åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om avtalade åtaganden till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader äger såväl Uthyraren som Kunden rätt att säga upp Hyresavtalet.

13 TILLÄMPLIG LAG
13.1 Svensk lag gäller för uthyrningen av Hyresobjektet och för av Uthyraren tillhandahållna tjänster.

14 TVISTELÖSNING
14.1
Tvist i anledning av uthyrningen av Hyresobjektet och för av Uthyraren tillhandahållna tjänster skall avgöras av svensk allmän domstol.


Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.