Integritetspolicy

STAVDALS INTEGRITETSPOLICY

Information om hantering av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Med personuppgift menar vi: en uppgift/information som kan direkt eller indirekt knytas till en fysiskt levande person.

Vi vill med denna integritetspolicy förklara vilka personuppgifter vi kan komma att behandlar om dig när du har ett avtal med oss, företräder ett bolag som har avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra tjänster. När du registrerar din mailadress för vårt nyhetsbrev, går på ett event eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram och Linkedin) kan Stavdal komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner via tredjepartsplattformen. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast under tiden vi hanterar ditt ärende.

Ansvar för dina personuppgifter
Det Stavdal-bolag som du eller det bolaget du företräder har ett avtal eller annan typ av affärsrelation med är personuppgiftsansvarig. Se vilka bolagen är, nedan:

Stavdal AB, Norra Långebergsgatan 6, 421 32 Västra Frölunda, organisationsnummer 556607–2137, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Stavdal AB.

Stavdal Kran AB, Norra Långebergsgatan 6, 421 32 Västra Frölunda, organisationsnummer 559020–8608, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Stavdal Kran AB.

Stavdal i Jönköping AB, S:t Göransvägen, 554 54 Jönköping, organisationsnummer 556793-6231, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Stavdal i Jönköping AB.

BKJ Maskinuthyrning AB, Sockerbruksgatan 30, 531 40 Lidköping, organisationsnummer 556137-1021, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av BKJ Maskinuthyrning AB.

Har du några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter, vill begära ett registerutdrag eller liknande som tas upp under ”dina rättigheter” kontakta oss via e-post .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Vilka personuppgifter behandlar Stavdal?
Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du hyr eller köper en produkt eller tjänst av oss, vid registrering av kompetenser på ID06-kort, säljer produkter eller tjänster till oss, anmäler dig som mottagare av vårt nyhetsbrev, kontaktar oss vi vårt kundforum, ansöker om lediga tjänster eller vid annan kontakt eller annan typ av affärsrelation kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, utbildning.  Vid behandling av stölder eller skador av våra produkter/maskiner kan vi komma att samla in ytterligare information som behövs för att handlägga ärendet.

Personuppgifter som vi samlar in från dig eller tredje part: När du ansöker om att bli kund hos Stavdal inhämtar vi alltid en kreditupplysning. Kreditbevakning sker på samtliga företagskunder som vi har en pågående affärsrelation med. Vid behandling av stölder och skador på våra hyresmaskiner kan vi komma att samla in ytterligare information som behövs för att handlägga ärendet. I de fall du har en liftpool med ID06-låsning från Stavdal behöver vi registrera användare med namn och företag i vårt externa system.

Dina rättigheter
Stavdal sparar dina personuppgifter i enligt med dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Om du vill få insyn i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa din identitet och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Vi kommer då att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och pågående avtal med dig. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt att begära begränsning av alla eller vissa personuppgifter tillfälligt eller permanent. Det kan exempelvis vara när den uppgifterna som finns registrerade är felaktiga. I sådana fall kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör blir du informerad av oss.

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
För att kunna fullgöra ingångna avtal eller för att vidta åtgärder på din begäran, innan avtal ingås, behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, telefonnummer, personnummer, adress, dina kontaktuppgifter, och signatur för att kunna registrera dig/företaget som kund hos Stavdal och för att kunna fakturera. För att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, behöver vi se din legitimation för att kunna göra en kreditprövning. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna hyra/sälja våra maskiner/tjänster. 

Vi behandlar ditt namn, ditt personnummer, din befattning, företag, telefonnummer, mailadress och hemadress i syfte att registrera och administrera bokning av kursdeltagare och för att utfärda ditt utbildningscertifikat.

Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, befattning företag, nationalitet samt betalningsinformation (t.ex. faktureringsadress) i syfte att registrera och administrera utbildning och utbildningsbevis i kompetensdatabas, inklusive din betalning.

Om det uppstår en skada eller en stöld av våra maskiner ute hos dig som är kund behandlar vi uppgifter om ditt namn, kontaktuppgifter och telefonnummer så att vi ska kunna administrera ärendet hos försäkringsbolaget.

För att kunna registrera användare i vårt externa system behöver vi behandla ditt namn och vilket företag du arbetar på. Detta för att du ska kunna ha tillgång till liftpoolen med ID06-låsning.

För att kunna betala våra leverantörsfakturor behandlar vi våra leverantörers leverantörsnummer, namn, söknamn, adress, adress 2, telefonnummer, faxnummer, momsregistreringsnummer, e-mail och organisationsnummer.

För följande ändamål behandlar vi dina person­uppgifter med stöd av en intresseavvägning:

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är kund eller leverantör genom att skicka nyhetsbrev, och kundundersökningar förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som är kund eller leverantör till oss.

Vi behandlar ditt namn, e-postadress, IP-adress och eventuellt personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar via vårt kundforum. Din e-postadress och IP-adress visas aldrig för andra besökare. IP-adressen lagras hos Stavdal enbart för att blockera personer som publicerar olämpligt innehåll så som rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig som ansökt till våra lediga tjänster. Behandlingen av personuppgifter omfattar namn, telefonnummer, hemadress, foto och personnummer.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser: 

Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

Om du har samtyckt till att få nyhetsbrev från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål till dess att du avregistrerar dig eller på annat väljer att återkalla ditt samtycke.

Vilka kan se dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av Stavdal och dess dotterbolag (se bolagen presenterade under stycket ”ansvar för dina personuppgifter”). I vissa fall anlitar vi samarbetspartners så som system & driftsleverantörer, kreditupplysningsföretag och försäkringsbolag som kan komma att behöva få tillgång till dina personuppgifter. Samarbetspartner som hanterar personuppgifter för Stavdals räkning undertecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med Stavdal för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter enligt Stavdals instruktioner, såvida de inte är att betrakta som personuppgiftsansvariga.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje mans rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Så skyddar Stavdal dina uppgifter
Stavdal värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, såväl digitalt som i pappersform, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Medarbetare på Stavdal har tydliga instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddad med accessregler. Kontroller genomförs regelbundet, både internt och av externa personuppgiftsbiträden, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Stavdal dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan följer några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter:

När du hyr eller köper en tjänst av Stavdal sparar vi dina uppgifter under tiden du är kund hos oss.

Vid skada eller stöld av våra produkter raderas ärendet med tillhörande uppgifter 18 månader efter avslut. Detta för att det ska finnas möjlighet för oss att komplettera ärendet i efterhand.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år. 

När du publicerar inlägg eller kommenterar i vårt kundforum sparar vi dina personuppgifter i ett år. Om du vill ta bort dina uppgifter från forumet så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

När du ansöker om våra lediga tjänster sparar vi dina personuppgifter i ett år efter sista ansökningsdatumet eller tills dessa att du återkallar ditt samtycke.

Om du lämnat samtycke till att få vårt nyhetsbrev kommer vi att spara dessa personuppgifter tills dess att du avregistrerar dig eller på annat sätt återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Cookies
När du besöker Stavdals hemsida använder vi oss av små textfiler så kallade cookies. Dessa kakor (cookies) använder vi för att hålla ordning på vilka produkter du som besökare lägger som sparade produkter. Kakorna som används försvinner när besökaren stänger ner sin webbläsare. Stavdal sparar ingen personliga identifierbara data av våra hemsidebesökare.

Mer information om hur cookies hanteras på Stavdal, hittar du på http://www.stavdal.se/cookies/

Ändring av integritetspolicy 
Stavdal kan komma att göra förändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår webbsida

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna om du har några frågor, om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter, om du vill begära ett registerutdrag eller liknande som tas upp under ”dina rättigheter”. Du kontaktar Stavdal via e-post .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.