Kvalitet & Miljö

EN GOD KVALITET OCH ETT LÅNGSIKTIGT MILJÖARBETE ÄR EN NATURLIG DEL UTAV VÅRT DAGLIGA ARBETE.

Stavdal är certifierat enligt ISO9001:2015 & ISO14001. ISO 9001 är en kvalitetscertifiering som baseras på företagets kundfokus, ledarskap, processinriktning, förbättringsarbete, faktabaserade beslut, relationshantering samt medarbetarnas engagemang. För att bli ISO9001:2015-certifierad krävs ett ledningssystem som beskriver hur företaget ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.
Våra Kvalitets- och Miljöpolicies hittar du längst ner på sidan.

Varför miljöarbete? 
Ett långsiktigt miljöarbete är en mycket viktig del av vår verksamhet. Genom att erbjuda branschens fräschaste maskinpark ger vi inte bara dig som kund nya och effektiva maskiner, vi går också i täten för att skapa miljövänliga byggarbetsplatser. En miljömässigt ogenomtänkt byggarbetsplats är ödesdiger både för miljön och plånboken. Låt oss därför vara med från början och planera arbetet med energitillförsel, bodar, belysning och allt annat som gör en byggarbetsplats miljövänlig. Vi törs lova att det är en bra investering både för miljön och för plånboken.

Vi är miljöcertifierade
Stavdal har stärkt sitt miljöarbete genom att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 kan vi på ett systematiskt sätt arbeta med vår påverkan på miljön och finna effektiva alternativ som gynnar kunder, personal och andra intressenter. Genom att uppfylla de 55 krav som ISO 14001 består av visar vi att vi lever upp till konkreta och erkända miljöval och därmed gör en positiv påverkan på miljön. Vi ser vårt interna såväl externa arbete mot en hållbar utveckling som ett ständigt förbättringsarbete som aldrig får stanna av.'


STAVDALS UPPFÖRANDEKOD
I Stavdals långsiktiga affärsstrategi ingår ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande, som ska hjälpa oss att nå vår vision samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vårt grundkrav i detta arbete är att följa gällande internationella konventioner och nationella lagar samtidigt som vi utgår från våra ledord, personlig, kompetens, fräscha maskiner och handlingskraft. Vårt ansvarstagande för att bidra till en hållbar samhällsutveckling sammanfattas i Stavdals uppförandekod som omfattas av nedan riktlinjer:

Mänskliga rättigheter 

  • Människor som tillverkar produkter eller utför tjänster som Stavdal köper, ska respekteras i sin yrkesutövning och inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt. Vi accepterar inte diskriminering, hot, förtryck eller trakasserier i någon form.
  • Produkter och tjänster som Stavdal köper eller levererar ska tillverkas/utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
  • Stavdal accepterar inte barnarbete. Vi och våra leverantörer ska följa FN´s barnkonvention och den nationella lagstiftning i det land där produkten eller tjänsten tillverkas/utförs.

​Arbetsetik

  • När vi representerar Stavdal ska vi alltid agera med gott omdöme och vår affärsmässighet ska i alla lägen, oavsett land eller marknad, kännetecknas av ansvar för vårt arbete samt respekt för våra medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter.
  • Vi strävar efter att verka för mångfald och fokusera på medarbetarnas engagemang och kompetensutveckling.
  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön, genom att främja hälsa och förebygga olycksfall och arbetsskador som kan kopplas till det arbete som utförs.

​Miljö  

  • Stavdal strävar efter att minska sin belastning på miljön och vi arbetar löpande med att effektivisera vår resursanvändning i syfte att minska utsläpp till luft, mark och vatten.
  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan.

Antikorruption  

  • Stavdal tar avstånd till alla former av korruption, mutor och penningtvätt.
  • ​Stavdals personal får inte ta emot personliga gåvor, tjänster, resor, underhållning eller liknande föremål av leverantörer eller andra affärspartners för mer än ett ringa värde. Alla förmåner och extern representation ska präglas av måttfullhet och öppenhet.

​Omfattning
Stavdals uppförandekod gäller i sin helhet för samtliga styrelsemedlemmar och medarbetare inom Stavdal.

Vi eftersträvar även att den i tillämpliga delar ska gälla för våra leverantörer, återförsäljare och övriga samarbetspartners, varför vi förbehåller oss rätten att låta en oberoende tredje part göra inspektioner för att försäkra oss om efterlevnaden av vår uppförandekod.


Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.